بانکها، مؤسسات اعتباری و شرکتهای وامدهنده برای خرید خانه، به مشتریان خود پول قرض میدهند. این نوع قرض را وام (mortgage) میگویند. وامدهنده از شما میخواهد تا برای درخواست وام، تقاضانامهای پرکنید که حاوی اطلاعاتی دربارهی درآمد، شغل و بدهیها باشد و با استفاده از این اطلاعات صلاحیت دریافت وام توسط شما را مشخص میکند.

همینکه تصمیم گرفتید چه خانهای میخواهید بخرید و قدرت خرید خود را هم مشخص کردید، معمولاً توصیه میشود که تأیید-اولیهی وام (mortgage pre-approval) درخواست کنید. این درخواست، نرخ بهرهی ثابتی را که برای تعداد روز مشخصی ضمانت شده است (معمولاً 90 روز)، به شما ارائه میکند. سرویس مذکور را بانکها، مؤسسات اعتباری، و وامدهندگان ارائه میکنند و کاملاً رایگان بوده و الزامآور نیست.

برای وامگرفتن، اغلب خریداران خانه با واسطهها (mortgage broker) کار میکنند. واسطه یا دلال بهترین مؤسسهی قرضدهنده را با توجه به وضعیت مالی خاص هر فرد معرفی و روند وامگرفتن را تسهیل میکند. میتوانید عضویت واسطهی خود را با «انجمن کانادایی کارشناسان مجاز وام» (Canadian Association of Accredited Mortgage Professionals – CAAMP) چک کنید و مطمئن شوید که وی دارای پروانهی «کارشناس مجاز وام» (Accredited Mortgage Professional -AMP) میباشد.

دورهی استهلاک (Amortization)

یک راهکار برای کاهش قسطهای وام شما، افزایش دورهی استهلاک (amortization) است. استهلاک به دورهی زمانیای مربوط میشود که طی آن کل وام باید بازپرداخت شود. نوعاً، وامها ظرف مدت 25 سال مستهلک میشوند اما اخیراً امکان افزایش مدت استهلاک به 30، 35 و 40 سال هم ممکن شده است.

افزایش مدت استهلاک به معنی پرداخت قسطهای کمتر در یک دورهی طولانیتر است که درصورت بالابودن اقساط وام در مدت استهلاک کوتاهتر، راه چارهای برای وامگیرنده است. هنگام انتخاب مدت استهلاک وام، بخاطر داشته باشید که با طولانیتر کردن دوره بازپرداخت وام، باید بهرهی بانکی بیشتری برای وام خود بپردازید. هرچه سریعتر وام خود را بازپرداخت کنید، بهرهی کمتری در کل پرداخت خواهید کرد.

زمانبندی پرداخت اقساط

راهکار دیگر برای بازپرداخت سریعتر وام و پرداخت کمتر بهره، تغییر زمانبندی پرداخت اقساط وام است. در گذشته، اقساط ماهیانه معمولتر بودند، اما در حال حاضر خریداران بسیاری بازپرداخت اقساط وامشان را بصورت هفتهای، دو-هفتهای یا زمانبندی دیگری، انتخاب میکنند. این گزینهها تعداد اقساط سالیانهی شما را تغییر میدهد. اگرچه مقدار بازپرداختی شما را تغییر نمیدهد، زمان بازپرداخت وام را سرعت میبخشد.

بهعلاوه بر مدتهای مختلف استهلاک وام، وامهای مختلف و روشهای بازپرداخت گوناگونی نیز وجود دارند که در زیر فهرست شده اند:

انواع نرخها:

وام با نرخ بهرهی متغیر (Variable rate mortgage): نرخ بهرهی این نوع وام بهموازات تغییر نرخ بهره در بازار، تغییر میکند. معمولاً این نرخ زیر نرخ بهرهی ثابت است اما ریسک بیشتری از نظر بالارفتن نرخ بهرهها دارد. این نوع وام چه ماهانه یا دو-هفتهای، اقساط ثابتی دارد. اگر بهرهها پایین برود، بیشتر مبلغ اقساط، اصل وام را تصویه میکند و اگر بهرهها بالا برود، بیشتر مبلغ اقساط، صرف پرداخت بهرهی وام میشود.

وام با نرخ بهرهی ثابت (Fixed rate mortgage): برخلاف وام با نرخ بهرهی متغیر، وام با بهرهی ثابت دارای نرخ بهرهی ازپیش-تعیینشدهای است که در خلال دورهی بازپرداخت وام تغییر نمیکند. مزیت وام با بهرهی ثابت این است که میزان بازپرداخت آن اصلاً تغییر نمیکند اما اغلب، نرخ بهرهی این نوع وام بالاتر از وام با بهرهی متغیر است.

وام با نرخ بهرهی محدودشده (Capped rate mortgage): اساساً این نوع وام ترکیبی از دو نوع وام بالاست؛ وام با نرخ بهرهی محدودشده، وامی با بهرهی متغیر است که سقف مشخصی در برابر بالارفتن بهرهی خود دارد. بدین صورت، در خلال دورهی بازپرداخت وام، هیچوقت نگران افزایش فزایندهی بهرهی وام خود نخواهید بود. بهرهی وام معمولاً بین نرخ بهرهی متغیر و ثابت خواهد بود.

دورهی بازپرداخت وام (mortgage term)، دورهی زمانیای است که نرخ بهره برای وام آن دوره ضمانت شده است. دورهی بازپرداخت وام عموماً از شش ماه تا پنج سال یا بیشتر است که پس از طی این دوره میتوانید بدهی ماندهی اصل وام را بازپرداخت کنید یا مجدداً وام را با نرخ بهرهی جاری ادامه دهید.

گزینههای پیش- پرداخت:

وام باز (Open mortgage): وامی که پیش از سررسید آن میتوان بدون جریمه، آنرا بطور کامل بازپرداخت کرد، تجدید کرد، یا شرایط آنرا عوض کرد. نرخ بهرهی وام باز، معمولاً بالاتر از نرخ بهرهی وام بسته است اما این امکان را برای شما میسر میسازد تا در فواصل خاصی پرداختهای اضافی انجام بدهید. برای بهرهمندی از شرایط وام باز، باید هرچندوقت یکبار آمادهی پرداخت مبالغی اضافی باشید.

وام بسته (Closed mortgage): نوعاً، وامی کم انعطافپذیرتر نسبت به وام باز است؛ وام بسته، نرخ بهره و دورهی بازپرداخت ثابتی دارد که قابل تغییر نیست. بنابراین نمیتوان اصل وام را پیش از پایان دورهی توافقشده آن بطور کامل تصویه حساب کرد البته برخی وامها به شما این امکان را میدهند تا هرچندوقت یکبار بخشی از اصل وام را تصویه حساب کنید. وام بسته، معمولاً نرخ بهرهی کمتری دارد.

Achieve the homeownership dream sooner