املاک گوناگونی برای خرید در کانادا موجود است. در هر مورد، خود شما مسئول پرداخت اقساط وام و قبوض مربوط به واحد خود (مثل عوارض سالیانه، برق و گاز و آب و غیره) هستید. قوانین محلی که مقررات مصوبهی شهرداریهای محلههاست در سرتاسر کانادا با هم متفاوت است و شما مسئول رعایت این قوانین در جهت نگهداری و مراقبت از خانهی خود هستید. لیست زیر فهرستی از انواع مختلف خانههاست:

مجتمع مسکونی یا کاندو (Condominium)

کاندومینیوم (Condominium)، شکلی از مالکیت مسکونی است که میتواند به همه نوع مسکنی اتلاق شود. درحالیکه کاندوها عموماً در مجتمعهای مسکونی و آپارتمانی یافت میشوند، انواع دیگر املاک مثل خانههای ویلایی مُشاع (townhouse) هم ممکن است مالکیتی شبیه به کاندو داشته باشد. دراینصورت، شما صاحب واحد خود، یا «کاندو»، هستید اما مالک زمینی که خانه روی آن بناشده یا قسمتهای مُشاع بیرون از خانه، نیستید.
برای حفظ و نگهداری مُشاعات داخلی و خارجی خانه که همهی مالکان در آن شریکند مانند پارکینگ، آسانسور، فرشها، درب ورودی، لابی و ورزشگاه، ماهانه باید مبلغی بهعنوان «هزینه کاندو» (یا condo fees)، پرداخت کنید. مبلغ این هزینهی ماهانه بسته به هر کاندو فرق میکند و اضافه بر هزینهی رهن شما خواهد بود.

هر مجتمع مسکونی بشکل کاندو، قوانین خاصی دارد که مالکین واحدهای آن ملزم به رعایت آنها هستند. مالکین کاندوها باهم «شورای کاندو» یا «انجمن اعضای کاندو» را تشکیل میدهند، و عدهای را به ریاست هیأت مدیره انتخاب میکنند. اعضای شورای کاندو یا هیأت مدیرهی آن، در جلساتی درباره مسائل مربوط به ساختمان یا واحدها و مالکان آن تصمیمگیری میکنند؛ مثلاً آیا واحدی مجاز به اجارهدادن خانهی خود به غیر اعضا است یا خیر و یا اینکه آیا واحدها میتوانند حیوانات خانگی را نگهدارند یا نه.

ویلایی مستقل (Detached)

این نوع واحد مسکونی، خانهای است که کاملاً مستقل است. اغلب به آن خانهی «تفکیک شده» هم میگویند و بهعبارتی گرانترین نوع خانه به دلیل بهای زمین آن است. شما هم مالک خانه و هم زمین آن هستید. وقتی خانه نیاز به تعمیرو نگهداری داشته باشد، خودتان مسئول پرداخت هزینههای آن هستید. مالکین خانههای ویلایی مستقل، باید قبوض ماهانهی آب و برق و گاز و سایر قبوض (مانند تلفن و تلویزیون) را نیز خودشان بپردازند. مالکین این نوع خانهها در تغییر نما و داخل خانه تا جائیکه مطابق قوانین محلی باشد آزادند و میتوانند در صورت لزوم اقدام به نوسازی و اخذ پروانهی ساخت برای خانهی خود کنند. این گونه ویلاهای مستقل مورد نظر افراد بسیاری است که معمولاً خانوادههای عیالوارند و به فضای بزرگتر و خصوصیتری نسبت به دیگران نیاز دارند.

ویلایی مُشاع (Townhouse)

این نوع ویلا، واحدی در یک ردیف خانه است که از اطراف به خانههای کنار خود چسبیده است. در هر واحد دیوار هر طرف با دیوار همسایهی طرف مربوطه، مُشاع است. غالباً، بهویژه در شهرها ممکن است واحدی کوچکتر هم روی هر ویلا قرار داشته باشد، بنابراین ممکن است همسایهای در بالای واحد شما یا در پائین آن زندگی کند. ویلاییهای مُشاع (که بعضی مواقع خانههای ردیفی نامیده میشود)، 2 یا 3 طبقهاند.

ویلایی نیمه-چسبیده (Semi-detached)

این نوع خانه تنها از یک طرف به خانهی همسایه متصل است. مالک هر خانه تنها مسئول حفظ و نگهداری دیوار طرف خود هست، درست مثل ویلایی مستقل. مالکین این نوع ویلاها، مالک قسمت مُشاع سمت خود و زمین آن هستند و طبق قوانین محلی مسئول حفظ و نگهداری قسمت خود میباشند. ویلاهای نیمه-چسبیده مورد نظر افرادی است که مایلند مالک خانه و زمین آن باشند. تفاوت این نوع ویلا با ویلای کاملا مستقل قیمت نسبتاً ارزانتر این خانههاست. البته قیمت خانه در بازار املاک، بیشتربه محل آن بستگی دارد.

دوپلکس / تریپلکس

دوپلکس یا تریپلکس، (ویلایی دوقلو/ سه قلو) نوعی خانه است که به چندید واحد تقسیم میشود. مانند ویلاهای نیمه-چسبیده، هر واحد ورودی مجزایی دارد و مسئول حفظ و نگهداری واحد خود میباشد. نوعاً ممکن است کل یک ویلای دوپلکس را بخرید و یک واحد آن را اجاره بدهید تا هزینههای وام خود را جبران کنید. برخی از ویلاهای دوپلکس که به دو یا چند واحد مسکونی مجزا تقسیم شدهاند ممکن است ویلاهای مستقل، نیمه-چسبیده یا حتی ردیفی و مُشاع باشند.

Achieve the homeownership dream sooner