برنامهها و سیاستهایی جهت تسهیل در خرید خانه وجود دارد. بعضی از این برنامهها در زیر فهرست شده است:

برنامهی خانهسازی انرژی- بازده (Energy-efficient)

خریدارانی که خانهی نوساز انرژی- بازدهای بخرند یا برای نوسازی خانهی خود به منظور پربازده کردن انرژی مصرفی در آن، تقاضای وام جدیدی کنند که بیمهی Genworth باشد، واجد شرایط پس گرفتن 10 درصد پول بیمهی پرداختی خود خواهند شد. برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد به وبسایت شرکت Genworth بهنشانی زیر مراجعه کنید:

تخفیف در مالیات کالا و خدمات دولت فدرال (GST / HST)

افرادی که خانهی نوساز یا خانهای را که نوسازی کامل شده، میخرند ممکن است واجد شرایط تخفیف در بخشی از مالیات کالا و خدمات دولت فدرال بر قیمت خرید (GST / HST)، باشند.
اگر خانه در نواسکوچیا باشد، از تخفیف بیشتری برخوردار خواهید شد. در استان کبک، این طرح توسط اداره مالیات کبک اجرا میشود. اگر در کبک خانهای نوساز میخرید یا میسازید، با ادارهی مالیات کبک به شماره تلفن
(1-800-567-4692) تماس حاصل فرمائید. مانیتوبا و انتاریو هم طرحهای استانی دارند. جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد طرحهای دولت فدرال به وبسایت زیر مراجعه کنید:

www.cra-arc.gc.ca/tax/individuals/topics/gst-hst-rebate/menu-e.html.

طرح استفاده از پسانداز بازنشستگی RRSP برای خرید خانه

پولی تا مبلغ 20000 دلار (بیست هزار دلار) را در هر سال مالی از حساب پسانداز بازنشستگی تان (RRSP) میدهد. فکر کنید که از خودتان وامی بدون- بهره گرفتهاید، و آن را در اقساط مشخص بازپرداخت میکنید تا بدهی حساب HBP شما دوباره صفر شود. این وام باید ظرف 15 سال با حداقل بازپرداخت سالیانه یک – پانزدهم مبلغ برداشتی، به حساب پسانداز RRSP بازگردد. چنانچه مبلغ بدهی را در هر سال مالیاتی برنگردانید، باید آن را به عنوان درآمد مالیاتپذیر آن سال در نظر بگیرید.

اگر خانه را با همسر قانونی، یا با شریک بخرید، هرکدام از شما میتواند تا 20000 دلار از حساب پسانداز RRSP خود برداشت کند. جهت کسب اطلاعات بیشتر دربارهی طرح خریداران خانه به وبسایت ادارهی مالیات کانادا مراجعه کنید.

Achieve the homeownership dream sooner