هربار که قبضی را پرداخت کنید (برای کارت اعتباری یا سرویس ماهانهای مثل تلفن یا برق)، نوعی امتیاز اعتباری کسب میکنید. امتیاز اعتباری عددی است که بانکها، وام دهندگان، و سایر مؤسسات اعتباردهنده با استفاده از آن توانایی و مسئولیتپذیری شما در پرداخت قرضهایتان را ارزیابی میکنند.

پرداخت به موقع قبوض ماهانه، منجر به کسب امتیاز اعتباری خوب خواهد شد. اگر قبضی را در سررسید آن پرداخت نکنید، یا آن را د یر بپردازید، در امتیاز اعتباری شما تأثیر منفی خواهد داشت و مؤسسات وامدهنده هنگام تقاضای وام، آنرا در نظر خواهند گرفت. عوامل بسیاری در تعیین امتیاز اعتباری مؤثر هستند مانند داشتن بدهی کلان، سابقه ی بد در پرداختها، میزان تکرار بدسابقگی اعتباری، و میزان اعتباری که استفاده میکنید در مقایسه با آنچه دارید.

البته طول مدت سابقه ی اعتباری هم بسیار حائز اهمیت است؛ که برای بسیاری از مهاجران، تازه پس از ورودشان به کانادا آغاز میشود.

برای آغاز به کسب سابقه ی خوب اعتباری:

  • در بانکی به نام خود حساب پسانداز یا جاری بازکنید. کارکرد این حساب، سپرده ها، برداشت ها، و دادوستد های آن بیانگر آن است که شما توانایی معامله ی مسئولانه و مؤثر با پول خود را دارید.
  • درخواست وام کم، بیانگر حس مسئولیت شماست و تأثیر بسیار مثبتی بر امتیاز اعتباری شما در طولانی مدت و زمانیکه نشان دهید قادرید بدهی خود را سر وقت و بطور ثابت پرداخت کنید، خواهد داشت.
  • سایر اشکال امتیازد هی، کارتهای اعتباری فروشگاهها و پمپ بنزینها را هم شامل میشود. گرفتن کارت اعتباری از این مؤسسات، معمولا ساده تر از گرفتن کارتهای اعتباری معروف است و اگر مسئولانه از آنها استفاده شود، به کسب امتیاز اعتباری شما کمک خواهد کرد.

خلاصه آن که، سابقه ی اعتباری به سرعت بدست نمیآید. در کسب سابقه ی اعتباری قوی، بهتر است به آهستگی پیش بروید تا آن که یکباره تقاضای دریافت چندین کارت اعتباری و وامی کنید که از عهده ی پرداختهای آن برنیایید. وامگرفتن، تعهد و مسئولیتی طولانی مدت است بنابراین به وام دهندگان هم حق بدهید که از شما سابقه ی خوب اعتباری طلب کنند.

امتیاز سابقه ی اعتباری

به عنوان مشتری این حق را دارید و اصلاً خوب است که دقیقاً بدانید امتیاز سابقه ی اعتباری شما چقدر است؛ حتی اگر همیشه قبوض خود را سر وقت پرداخته اید.

میتوانید کپی ای از گزارش سابقه ی اعتباری خود دریافت کنید و اگر در آن اشتباهی یافتید، نسبت به تصحیح آن با سند و مدرک اقدام نمایید. در صورت لزوم، هر شخص یا شرکتی غیر از خودتان هم، پس از کسب اجازه از شما میتواند امتیاز سابقه ی اعتباری تان را دریافت کند (مثلاً وام دهندگان و بانکها).

در کانادا، دو شرکت اصلی امتیازدهنده به سوابق اعتباری یعنی شرکت , Equifax Canada و شرکت TransUnion میتوانند معمولاً با دریافت مبلغ اندکی، یک کپی از گزارش سابقه ی اعتباری و امتیاز شما را در اختیارتان قرار دهند.

Achieve the homeownership dream sooner