برای بسیاری از افراد، سخت ترین قسمت خرید خانه، پس انداز پول کافی برای پیش پرداخت آن است. هرچه پیش پرداخت بیشتر باشد، میزان قرض وام کمتر خواهد بود. اگر درخلال 36 ماه گذشته به کانادا آمده اید، ممکن است واجد شرایط سرویس New To CanadaTM (تازه واردین به کانادا) از طرف شرکت Genworth باشید؛ این سرویس شما را قادر میسازد تا با پرداخت حداقل 3 درصد پیشپرداخت، صاحب خانه شوید.

پیش پرداخت بیش از20% (بیست درصد) ارزش ملک، شما را واجد شرایط «وام متعارف» (conventional mortgage) میسازد. با پیش پرداخت کمتر از 20% (به این معنی که وام شما با بهره بالا است)، لازم است که وام خود را «بیمه ی عدم پرداخت اقساط وام» کنید. این بیمه که نوعی بیمه ی مالی است، خریداران دارای پیشپرداخت کم را قادر میسازد تا به همان وام های کم بهرهای که خریداران دارای پیشپرداخت بیشتر میگیرند، دسترسی داشته باشند. زیرا با این کار ریسک وام دهی از دوش مؤسسه ی مالی برداشته و به گردن بیمه گر میافتد.

شرکت مالی Genworth کانادا بزرگترین عرضه کنندهی «بیمه ی عدم پرداخت اقساط وام» در بخش خصوصی است. بیمه ی عدم پرداخت اقساط وام را چند بیمه گردیگر کانادایی هم عرضه میکنند. مؤسسه ی وام دهنده خود ترتیب (mortgage default insurance) «بیمه ی عدم پرداخت اقساط وام» را می دهد و آنرا به اطلاع شما میرساند. از شما در مورد نیاز به «بیمه ی عمر وام» که نوعی بیمه ی عمر است نیز پرسش خواهد شد.

Achieve the homeownership dream sooner