همینکه خانه ی مورد نظر خود را پیدا کردید، قیمت پیشنهادی خود را به فروشنده اعلام میکنید. این پیشنهاد نشانه ی علاقه ی شما به خرید ملک مذکور و مبلغ مورد نظر شما است.

بنگاهی معمولاً شما را در تعیین مبلغ پیشنهادی خود برای خانه ی دست دوم و بر اساس قیمت مسکن در بازار و قیمت خانه های فروخته شده در همسایگی مورد نظر، راهنمایی میکند.

فروشنده پس از این که قیمت پیشنهادی شما را قبول کرد، خانه را به خریداران دیگر نشان نمیدهد، زیرا در این زمان خانه به شما بصورت «مشروط فروخته شده» (conditionally sold) است و اقدامات بعدی را برای تکمیل مراحل فروش انجام خواهد داد.

از طرفی دیگر، شما هم باید اقدامات لازم برای تکمیل مراحل خرید را که شامل لغو شروط معامله است مانند بازرسی فنی خانه یا گرفتن تأئیدیه نهایی وام، انجام دهید. این اقدامات بسته به هر منطقه فرق میکند و بنگاهی یا پیمانکار ساختمانی میتواند شما را در انجام مراحل بعدی راهنمایی کند.

نوعاً، قولنامه یا پیشنهاد خرید شامل موارد زیر است:

  1. جزئیات ملک: عبارتست از مشخصات دقیق اعم از نشانی ملک، نام خیابان، شماره ی خانه، محل زمین، و شماره ی قطعه ی آن. اغلب وسایلی هم جزء خانه است مثل لوازم خانگی، درب بازکن اتوماتیک گاراژ، حفاظ پنجره ها، و غیره که در قولنامه هم ذکر میشود.
  2. جزئیات معامله: در این قسمت قیمت نهایی، دقیقاً همانطور که دو طرف قرارداد قبول کرده اند، ذکر میشود. مقدار مبلغ ودیعه هم اینجا ذکر میشود. ودیعه ی قولنامه، وجه الضمانی است که به امانت (به وکیل فروشنده) پرداخت میکنید و بیانگر جدی بودن شما در خرید ملک مورد نظر است و فروشنده را متقاعد میکند تا به پیشنهاد دیگری برای خانه اش، پاسخ ندهد. قولنامه، روش پرداخت نهایی (بصورت چک، کارت اعتباری، و غیره) و اینکه ودیعه نزد چه شخصی باید سپرده شود را هم مشخص میکند.
  3. تاریخ نهایی: تاریخی است که مالک خانه میشوید و میتوانید در آن سکونت گزینید. تا این تاریخ، صاحب خانه ی قبلی موظف است خانه را خالی کند و شروط مذکور در قولنامه را اجرا نماید.
  4. گزارش انتقال بیمه، ضمانتنامه ها، و وکالتنامه ها. نوعاً، فروشنده تا «تاریخ نهایی» مسئول ملک است و ضمانت میکند که از حق قانونی برای فروش ملک برخوردار است. فروشنده همچنین ضمانت میکند که هیچ بخشی از ساختمان و قسمتهای نوسازی شده ی آن به زمینه ای همسایگان تعدی نکرده است.
  5. شروط اضافی: در این قسمت میتوان شروط اضافی را گنجاند مانند انجام برخی اصلاحات لازم در ساختمان که از پیش، بین فروشنده و خریدار بر سر آن توافق حاصل شده است.
  6. شرایط اصلی: این قسمت شامل لیستی از شرایط مورد توافق طرفین در فروش است که نقض آن باعث بی اعتبارشدن کامل قولنامه میشود. مانند شرایط دریافت وام توسط خریدار، شرط گزارش مثبت بازرسی فنی ملک، شرط دریافت اسناد کاندو، و شرط به فروش رفتن خانه ی خریدار در صورت وجود.

Achieve the homeownership dream sooner